Spoločnosť MUSICA LITURGICA, s. r. o. a spoločnosť Pán UČITEĽ, s. r. o. so súhlasom zákazníka zhromažďuje osobné údaje zákazníka, ktoré slúžia na rýchlejšiu komunikáciu, vybavenie objednávky a poskytovanie kvalitných služieb z našej strany. Zaväzujeme sa k tomu, že údaje zákazníka nebudú bez jeho povolenia v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, alebo použité na iné komerčné účely.

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v objednávke tovaru, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…).

Aktualizáciu osobných údajov môže objednávateľ uskutočniť e-mailom, listovou zásielkou, alebo telefonicky.

Radi by sme Vás uistili, že spoločnosť MUSICA LITURGICA, s. r. o. a spoločnosť Pán UČITEĽ, s. r. o.  venuje maximálnu pozornosť zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Okrem Nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V súvislosti s Nariadením GDPR Vám nižšie prinášame zásady spracovania osobných údajov. V prípade, že budete mať akékoľvek otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás, prosím, obrátiť na emailovú adresu panucitel@swanmail.sk.

Aké údaje spracovávame

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

  1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, poštová adresa, fakturačná adresa telefonický kontakt, e-mailová adresa, IČO a DIČ;
  2. Údaje o objednanom tovare, ktoré ste si u nás vy alebo vaša spoločnosť objednali alebo potenciálne plánujete objednať;

Pokiaľ si u nás objednáte tovar, uchováme Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných službách na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov môžete na vyššie uvedených kontaktoch. Pri odvolaní uveďte: vaše meno a priezvisko a presne vyjadrite, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely –  vzťahuje sa na ponuku našich tovarov emailom.